سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

آهوی مست لاله ها خورده

همچو مستان پیاله ها خوردهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - آهوی مست لاله ها خورده

Hi,d lsj ghgi ih o,vni

il], lsjhk \dhgi ih o,vni

 • جستجوی ای کریمی که ازخرانه غیب در سعدی
 • جستجوی که سرپای سازم بیایم برت در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474582