سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

آهوی مست لاله ها خورده

همچو مستان پیاله ها خوردهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - آهوی مست لاله ها خورده

Hi,d lsj ghgi ih o,vni

il], lsjhk \dhgi ih o,vniتعداد ابیات منتشر شده : 412888