سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

وقت آن شد که ما شکار کنیم

عزم صحرا و لاله زار کنیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - وقت آن شد که ما شکار کنیم

,rj Hk an ;i lh a;hv ;kdl

ucl wpvh , ghgi chv ;kdlتعداد ابیات منتشر شده : 412888