سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

جام گل رنگ لاله را بینیم

چشم مست غزاله را بینیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - جام گل رنگ لاله را بینیم

[hl 'g vk' ghgi vh fdkdl

]al lsj ychgi vh fdkdlتعداد ابیات منتشر شده : 412915