سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

لاله را ساغر شراب کنیم

آهوی مست را کباب کنیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - لاله را ساغر شراب کنیم

ghgi vh shyv avhf ;kdl

Hi,d lsj vh ;fhf ;kdl

تعداد ابیات منتشر شده : 504887