سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

شد مقرر که چون شود نوروز

شاه فرخ به طالعی فیروزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - شد مقرر که چون شود نوروز

an lrvv ;i ],k a,n k,v,c

ahi tvo fi xhgud tdv,cتعداد ابیات منتشر شده : 412901