سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

شد مقرر که چون شود نوروز

شاه فرخ به طالعی فیروزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - شد مقرر که چون شود نوروز

an lrvv ;i ],k a,n k,v,c

ahi tvo fi xhgud tdv,c

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612