سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

باز چون شاه عزم میدان کرد

عالمی را هلاک از جولان کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - باز چون شاه عزم میدان کرد

fhc ],k ahi ucl ldnhk ;vn

uhgld vh igh; hc [,ghk ;vn


 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930