سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

مهر چندان که بر سپهر نمود

به هوادار خویش مهر نمودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - مهر چندان که بر سپهر نمود

liv ]knhk ;i fv s\iv kl,n

fi i,hnhv o,da liv kl,n

تعداد ابیات منتشر شده : 509565