سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

چون برفت آفتاب عالمگرد

شاه هم میل بازگشتن کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - چون برفت آفتاب عالمگرد

],k fvtj Htjhf uhgl'vn

ahi il ldg fhc'ajk ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 509565