سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گفت با این گدا چه کار کنم؟

که خبردارش از شکار کنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گفت با این گدا چه کار کنم؟

'tj fh hdk 'nh ]i ;hv ;kl?

;i ofvnhva hc a;hv ;klتعداد ابیات منتشر شده : 407797