سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

همرهش هر که بود غافل ساخت

جانب او تگاوری انداختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - همرهش هر که بود غافل ساخت

ilvia iv ;i f,n yhtg shoj

[hkf h, j'h,vd hknhoj

تعداد ابیات منتشر شده : 474537