سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

همرهش هر که بود غافل ساخت

جانب او تگاوری انداختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - همرهش هر که بود غافل ساخت

ilvia iv ;i f,n yhtg shoj

[hkf h, j'h,vd hknhoj

 • جستجوی توانگر دل درویش خود در همه ی آثار
 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887