سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

چون گدا دید جانب تیرش

گشت آگه ز حسن تدبیرشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - چون گدا دید جانب تیرش

],k 'nh ndn [hkf jdva

'aj H'i c psk jnfdva

تعداد ابیات منتشر شده : 509670