سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

چون گدا دید جانب تیرش

گشت آگه ز حسن تدبیرشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - چون گدا دید جانب تیرش

],k 'nh ndn [hkf jdva

'aj H'i c psk jnfdva


 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حرف ژ در پروین اعتصامی
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930