سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گفت دانستم این شکاری کیست

معنی این خدنگ کاری چیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گفت دانستم این شکاری کیست

'tj nhksjl hdk a;hvd ;dsj

lukd hdk onk' ;hvd ]dsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509565