سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

باشد این تیر از برای شکار

باز شد شاه را هوای شکارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - باشد این تیر از برای شکار

fhan hdk jdv hc fvhd a;hv

fhc an ahi vh i,hd a;hv

تعداد ابیات منتشر شده : 509565