سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

سوز عشقی که داشت افزون شد

سر به صحرا نهاد و مجنون شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - سوز عشقی که داشت افزون شد

s,c uard ;i nhaj htc,k an

sv fi wpvh kihn , l[k,k an

تعداد ابیات منتشر شده : 474567