سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

سوز عشقی که داشت افزون شد

سر به صحرا نهاد و مجنون شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - سوز عشقی که داشت افزون شد

s,c uard ;i nhaj htc,k an

sv fi wpvh kihn , l[k,k an

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887