سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

از پی آن غزال شیر شکار

رفت و با آهوان گرفت قرارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - از پی آن غزال شیر شکار

hc \d Hk ychg adv a;hv

vtj , fh Hi,hk 'vtj rvhv

تعداد ابیات منتشر شده : 504887