سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

همه رفتند پیش و صف بستند

دست بر سینهٔ هر طرف بستندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - همه رفتند پیش و صف بستند

ili vtjkn \da , wt fsjkn

nsj fv sdkiٔ iv xvt fsjknتعداد ابیات منتشر شده : 327345