سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گاه در تاب بود و گه در تب

دلش آمد به جان و جان بر لبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گاه در تاب بود و گه در تب

'hi nv jhf f,n , 'i nv jf

nga Hln fi [hk , [hk fv gfتعداد ابیات منتشر شده : 327369