سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

همه کس رو به آفتاب نشست

همه عالم شد آفتاب پرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - همه کس رو به آفتاب نشست

ili ;s v, fi Htjhf kasj

ili uhgl an Htjhf \vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 474552