سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

نیزه بر دوش سرکشان به غرور

چون عصای کلیم بر سر طورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - نیزه بر دوش سرکشان به غرور

kdci fv n,a sv;ahk fi yv,v

],k uwhd ;gdl fv sv x,v

تعداد ابیات منتشر شده : 474567