سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

بر سر چابکان کوه شکوه

گرد میدان چو ابر بر سر کوهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - بر سر چابکان کوه شکوه

fv sv ]hf;hk ;,i a;,i

'vn ldnhk ], hfv fv sv ;,i

تعداد ابیات منتشر شده : 474537