سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

کس نگردید جز رقیب هلاک

گر رقیبی هلاک گشت چه باکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - کس نگردید جز رقیب هلاک

;s k'vndn [c vrdf igh;

'v vrdfd igh; 'aj ]i fh;تعداد ابیات منتشر شده : 364441