سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

جگر حاسد از الم خون باد

المش کم مباد و افزون بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - جگر حاسد از الم خون باد

['v phsn hc hgl o,k fhn

hgla ;l lfhn , htc,k fhn


 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455