سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

آرزومند جفا و ستمت می بودمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

iv ]i o,hid f;k، hd n,sj، ;i lk hc ng , [hk

Hvc,lkn [th , sjlj ld f,nl


 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی دختر در فردوسی
 • جستجوی معنی بیت اول در انوری
 • جستجوی به چه کارآیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658