سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

جان شما غرق نور، نور شما در حضور

تا فتد از ابر فیض سایه به خار و سمنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - جان شما غرق نور، نور شما در حضور

[hk alh yvr k,v، k,v alh nv pq,v

jh tjn hc hfv tdq shdi fi ohv , slkتعداد ابیات منتشر شده : 288239