سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گر نباشد ز غصه نتوان مرد

ور بود شاد نیز نتوان زیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گر نباشد ز غصه نتوان مرد

'v kfhan c ywi kj,hk lvn

,v f,n ahn kdc kj,hk cdsj


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561