سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

ور ز جام نشاط باده خورم

باده خونابهٔ جگر گرددآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - ور ز جام نشاط باده خورم

,v c [hl kahx fhni o,vl

fhni o,khfiٔ ['v 'vnn


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442