سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

ور قدم بر بساط سبزه نهم

سبزه در حال نیشتر گرددآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - ور قدم بر بساط سبزه نهم

,v rnl fv fshx sfci kil

sfci nv phg kdajv 'vnn


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419