سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

چیست آن خسرو سیمین بدن زرین تاج؟

که به شب خانهٔ فولاد نشیمن داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - چیست آن خسرو سیمین بدن زرین تاج؟

]dsj Hk osv, sdldk fnk cvdk jh[?

;i fi af ohkiٔ t,ghn kadlk nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 288239