سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گاهی از آتش دل شعله فتد در جیبش

گاهی از باد صبا چاک به دامن داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گاهی از آتش دل شعله فتد در جیبش

'hid hc Hja ng augi tjn nv [dfa

'hid hc fhn wfh ]h; fi nhlk nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 285754