سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

مشو غره، گر ابلق چرخ را

قضا و قدر زیر زینت کشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - مشو غره، گر ابلق چرخ را

la, yvi، 'v hfgr ]vo vh

rqh , rnv cdv cdkj ;an


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586