سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

دوش دیدم که به خواب من مدهوش آمد

مونس جان من آن دلبر خونین جگرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - دوش دیدم که به خواب من مدهوش آمد

n,a ndnl ;i fi o,hf lk lni,a Hln

l,ks [hk lk Hk ngfv o,kdk ['vhk


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561