سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

رقیب عزت خود گو مبر که بردر عشق

حریف کوهکنی نیست آنکه پرویز استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - رقیب عزت خود گو مبر که بردر عشق

vrdf ucj o,n ', lfv ;i fvnv uar

pvdt ;,i;kd kdsj Hk;i \v,dc hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165