سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

گر شراب اینست کاندر کاسهٔ من می رود

پرخماری در پی این باده پیماییم هستآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167058