سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

وحشی و امید وصل و امتحان خود به صبر

عاقبت کاری کند صبرآزماییهای اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - وحشی و امید وصل و امتحان خود به صبر

,pad , hldn ,wg , hljphk o,n fi wfv

uhrfj ;hvd ;kn wfvHclhddihd h,تعداد ابیات منتشر شده : 206498