سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

به سنگی بخشد آنسان اعتباری

که بر تاجش نشاند تاجداریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - به سنگی بخشد آنسان اعتباری

fi sk'd foan Hkshk hujfhvd

;i fv jh[a kahkn jh[nhvd

تعداد ابیات منتشر شده : 466260