سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

مدار زندگی بر چیست برعشق

رخ پایندگی در کیست در عشقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - مدار زندگی بر چیست برعشق

lnhv ckn'd fv ]dsj fvuar

vo \hdkn'd nv ;dsj nv uar


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748