سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

کجا شیرین کجا این درد و این سوز

کجا شیرین کجا این صبح و این روزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - کجا شیرین کجا این درد و این سوز

;[h advdk ;[h hdk nvn , hdk s,c

;[h advdk ;[h hdk wfp , hdk v,c

تعداد ابیات منتشر شده : 474522