سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

بلندی داده عشق ارجمندم

ولی تنها به این کوه بلندمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - بلندی داده عشق ارجمندم

fgknd nhni uar hv[lknl

,gd jkih fi hdk ;,i fgknl

تعداد ابیات منتشر شده : 508170