سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

داغ اندوه مرا باز مپرسید حساب

نیست آن چیز کواکب که درآید به شمارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - داغ اندوه مرا باز مپرسید حساب

nhy hkn,i lvh fhc l\vsdn pshf

kdsj Hk ]dc ;,h;f ;i nvHdn fi alhv


 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251670