سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

در میان نماز خوابم برد

خواب دیدم که گنبد اخضرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - در میان نماز خوابم برد

nv ldhk klhc o,hfl fvn

o,hf ndnl ;i 'kfn hoqv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165