سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

نوبت تست ، کار خود بنمای

تاج گوهر نگار خود بنمایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - نوبت تست ، کار خود بنمای

k,fj jsj ، ;hv o,n fklhd

jh[ ',iv k'hv o,n fklhd


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573