سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

او در این گفت و گوی خاطر جمع

که دگرها چو دود و اوست چو شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - او در این گفت و گوی خاطر جمع

h, nv hdk 'tj , ',d ohxv [lu

;i n'vih ], n,n , h,sj ], aluتعداد ابیات منتشر شده : 292199