سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

نباشد تا کششها از زر ناب

دود کی از پیش بیتاب سیمابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - نباشد تا کششها از زر ناب

kfhan jh ;aaih hc cv khf

n,n ;d hc \da fdjhf sdlhfتعداد ابیات منتشر شده : 285767