سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

برون از گرد آمد کاروانی

فتاده شور از ایشان در جهانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - برون از گرد آمد کاروانی

fv,k hc 'vn Hln ;hv,hkd

tjhni a,v hc hdahk nv [ihkdتعداد ابیات منتشر شده : 285739