سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

که خیل مرگ در دنبال داری

خطرها در پی اقبال داریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - که خیل مرگ در دنبال داری

;i odg lv' nv nkfhg nhvd

oxvih nv \d hrfhg nhvd


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627