سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

که خیل مرگ در دنبال داری

خطرها در پی اقبال داریآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59280