سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

وگر درویش بی شامی در این راه

چرا از غم کشی آه سحرگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59330