سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

وگر درویش بی شامی در این راه

چرا از غم کشی آه سحرگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - وگر درویش بی شامی در این راه

,'v nv,da fd ahld nv hdk vhi

]vh hc yl ;ad Hi spv'hiتعداد ابیات منتشر شده : 251656