سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

سپهر از مه گلی بر چهره دیده

خطی از هاله بر دورش کشیدهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - سپهر از مه گلی بر چهره دیده

s\iv hc li 'gd fv ]ivi ndni

oxd hc ihgi fv n,va ;adniتعداد ابیات منتشر شده : 367907