سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

ز سر سازم به راه مدعا پای

به جان خدمت کنم خدمت بفرمایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - ز سر سازم به راه مدعا پای

c sv shcl fi vhi lnuh \hd

fi [hk onlj ;kl onlj ftvlhd


 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در خیام نیشابوری
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375466