سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

ز سر سازم به راه مدعا پای

به جان خدمت کنم خدمت بفرمایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - ز سر سازم به راه مدعا پای

c sv shcl fi vhi lnuh \hd

fi [hk onlj ;kl onlj ftvlhdتعداد ابیات منتشر شده : 286692