سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

فضل است که سرمایهٔ بزرگی است

علم است که بنیاد افتخار استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - فضل است که سرمایهٔ بزرگی است

tqg hsj ;i svlhdiٔ fcv'd hsj

ugl hsj ;i fkdhn htjohv hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367921