سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

تو توانا شدی ایدوست که باری بکشی

نه که بر دوش گرانبار نهی باری چندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - تو توانا شدی ایدوست که باری بکشی

j, j,hkh and hdn,sj ;i fhvd f;ad

ki ;i fv n,a 'vhkfhv kid fhvd ]kn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165